Journal archive for Google Scholar Robot!

NEDA: Student Statistical Journal

نشریه دانشجویی آمار (ندا)Volume 15, Number 2 (2018-3)


تعیین حجم نمونه با کمترین هزینه برای دو جامعه به روش بیز با استفاده از توابع زیان متقارن و نامتقارن
تعیین حجم نمونه با کمترین هزینه برای دو جامعه به روش بیز با استفاده از توابع زیان متقارن و نامتقارن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی نقاط دورافتاده چندمتغیره با استفاده از فواصل استوار
شناسایی نقاط دورافتاده چندمتغیره با استفاده از فواصل استوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون‌های نیکویی برازش توزیع نمایی بر اساس داده‌های تبدیل یافته و مبتنی بر آنتروپی
آزمون‌های نیکویی برازش توزیع نمایی بر اساس داده‌های تبدیل یافته و مبتنی بر آنتروپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای مفید ریاضی اویلر در آمار
دستاوردهای مفید ریاضی اویلر در آمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر درمان کولیک نوزادی با بکارگیری مدل‌های حاشیه‌ای برای داده‌های طولی
بررسی عوامل موثر بر درمان کولیک نوزادی با بکارگیری مدل‌های حاشیه‌ای برای داده‌های طولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2017-4)


معرفی روش های اصلاح کران در برآورد ناپارامتری تابع چگالی و رگرسیون هسته
معرفی روش های اصلاح کران در برآورد ناپارامتری تابع چگالی و رگرسیون هسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب متغیر با استفاده از رگرسیون انقباضی و کاربرد آن در داده‌های ریزآرایه
انتخاب متغیر با استفاده از رگرسیون انقباضی و کاربرد آن در داده‌های ریزآرایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میانگین میدان تقریب تغییرات بیز
میانگین میدان تقریب تغییرات بیز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع نمایی خطی تعمیم‌یافته نمایی شده(EGLE)
توزیع نمایی خطی تعمیم‌یافته نمایی شده(EGLE)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر سیر تاریخی فرایندهای تصادفی
مروری بر سیر تاریخی فرایندهای تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2017-3)


توزیع پواسون- وایبل نمایی‌شده وکاربردهای آن
توزیع پواسون- وایبل نمایی‌شده وکاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و پیش‌بینی مصرف گاز خانگی با استفاده از تجزیه مولفه‌های اصلی و مدل‌های SARIMA با کمک نرم افزار R
مدلسازی و پیش‌بینی مصرف گاز خانگی با استفاده از تجزیه مولفه‌های اصلی و مدل‌های SARIMA با کمک نرم افزار R
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در مورد توزیع هلمرت (توزیع توام bar{X} , S^2)
در مورد توزیع هلمرت (توزیع توام bar{X} , S^2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دو توزیع آماری کوماراسو آمی و کوماراسو آمی نمایی شده و ارائه کاربردهای آن ها در فرایندهای هیدرولوژیکی و محیطی
مقایسه دو توزیع آماری کوماراسو آمی و کوماراسو آمی نمایی شده و ارائه کاربردهای آن ها در فرایندهای هیدرولوژیکی و محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی ریسک پرتفوی اعتباری با استفاده از نرم‌افزار R
شبیه‌سازی ریسک پرتفوی اعتباری با استفاده از نرم‌افزار R
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2016-9)


روش های مونت کارلو در استنباط بیزی
روش های مونت کارلو در استنباط بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین حجم نمونه بیزی برای میانگین نرمال
تعیین حجم نمونه بیزی برای میانگین نرمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده‌های بقا‎‎‎‎ تحت سانسور آگاهنده
تحلیل داده‌های بقا‎‎‎‎ تحت سانسور آگاهنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد استوار کمینه دترمینان ماتریس کوواریانس
برآورد استوار کمینه دترمینان ماتریس کوواریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمونه‌گیری از نمونه طبقه‌ای به روش تصادفی طبقه‌ای
نمونه‌گیری از نمونه طبقه‌ای به روش تصادفی طبقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2016-3)


طراحی اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با رویکرد زنجیر های مارکوف
طراحی اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با رویکرد زنجیر های مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه نرخ و ضرایب متغیرهای ریسک در بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از مدل‌ خطی تعمیم یافته
محاسبه نرخ و ضرایب متغیرهای ریسک در بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از مدل‌ خطی تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گسترش ناتوانی در مبتلایان ام اس با استفاده از روش تحلیل عاملی بیزی
شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گسترش ناتوانی در مبتلایان ام اس با استفاده از روش تحلیل عاملی بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی چهره انسان با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
بازشناسی چهره انسان با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی سری های قضایی با استفاده از روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین
پیش بینی سری های قضایی با استفاده از روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2015-9)


تقریبی برای توزیع مانادرفرایندهای ارگادیک
تقریبی برای توزیع مانادرفرایندهای ارگادیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با نظریه انحرافات بزرگ
آشنایی با نظریه انحرافات بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد استوار بیضی‌گون کمینه حجم
برآورد استوار بیضی‌گون کمینه حجم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع چوله – نرمال تعمیم یافته انعطاف پذیر
توزیع چوله – نرمال تعمیم یافته انعطاف پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشهای شناسایی و تحلیل داده های پرت در تحلیل رگرسیون
روشهای شناسایی و تحلیل داده های پرت در تحلیل رگرسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2015-3)


مقایسه ی طرحهای pips با معیار آنتروپی و فاصله هلینگر
مقایسه ی طرحهای pips با معیار آنتروپی و فاصله هلینگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل طیفی تکین: مطالعه‌ی موردی بهای سکه
تحلیل طیفی تکین: مطالعه‌ی موردی بهای سکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نمودار کنترل ناپارامتری ویلکاکسون با نمودار میانگین
مقایسه نمودار کنترل ناپارامتری ویلکاکسون با نمودار میانگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه وابستگی دمی با استفاده از تابع مفصل
مطالعه وابستگی دمی با استفاده از تابع مفصل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی در خصوص کاربرد نمودارها در گزارش‌های آماری
نکاتی در خصوص کاربرد نمودارها در گزارش‌های آماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2014-9)


برآورد ﻧﺎارﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ در ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘه
برآورد ﻧﺎارﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ در ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﻄﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع نوع کاتز چندمتغیره و کاربرد آن
توزیع نوع کاتز چندمتغیره و کاربرد آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از توزیع اسلش بجای توزیع نرمال در مدل های رگرسیونی چندگانه
استفاده از توزیع اسلش بجای توزیع نرمال در مدل های رگرسیونی چندگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روشهای خودگردان ساز در استنباط بیزی
کاربرد روشهای خودگردان ساز در استنباط بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای
تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2014-3)


بررسی توزیع تعداد مولفه های سالم سیستم منسجم با فرض کار کردن سیستم
بررسی توزیع تعداد مولفه های سالم سیستم منسجم با فرض کار کردن سیستم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه ای بر هموارساز های اسپلاین
مقدمه ای بر هموارساز های اسپلاین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برآوردگرهای آنتروپی طرح های نمونه گیری
مقایسه برآوردگرهای آنتروپی طرح های نمونه گیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی و فاکتورهای مرتبط با آن
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی و فاکتورهای مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی
کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ﺑﺤثی در اﻧﺪازهﻫﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺤثی در اﻧﺪازهﻫﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2013-9)


آشنایی با مفهوم نرخ کشف اشتباه تعمیم‌یافته
آشنایی با مفهوم نرخ کشف اشتباه تعمیم‌یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه دانشجویان دانشگاه زابل نسبت به عوامل تاثیرگذار در روابط بین دختر و پسر
دیدگاه دانشجویان دانشگاه زابل نسبت به عوامل تاثیرگذار در روابط بین دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمای مشخصه در توزیع های پایدار
نمای مشخصه در توزیع های پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی داده های ایستگاه هواشناسی زاهدان با استفاده از سناریوECHO-G و روش ریز مقیاس نمایی-آماری و مقایسه با مدلهای ARIMA
پیش بینی داده های ایستگاه هواشناسی زاهدان با استفاده از سناریوECHO-G و روش ریز مقیاس نمایی-آماری و مقایسه با مدلهای ARIMA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد رگرسیون ریج در علوم پزشکی
بررسی کاربرد رگرسیون ریج در علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با توزیعهای پایدار
آشنایی با توزیعهای پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2013-3)


برآورد منحنی های صدک شرطی برای داده های وزنی با استفاده از رگرسیون چندک ناپارامتری
برآورد منحنی های صدک شرطی برای داده های وزنی با استفاده از رگرسیون چندک ناپارامتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین مفاهیم بسندگی, ناوردایی, کامل بودن, کمکی بودن و استقلال
ارتباط بین مفاهیم بسندگی, ناوردایی, کامل بودن, کمکی بودن و استقلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصدیق امضا به کمک مدل بیزی و زنجیر مارکف مونت کارلو
تصدیق امضا به کمک مدل بیزی و زنجیر مارکف مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه اعداد بحرانی در آزمون تک نمونه‌ای ماتریس کوواریانس
محاسبه اعداد بحرانی در آزمون تک نمونه‌ای ماتریس کوواریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمودار کنترل ماتریس کوواریانس با رهیافت چگالی پیش بین بیزی
نمودار کنترل ماتریس کوواریانس با رهیافت چگالی پیش بین بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2012-9)


کمینه انحراف و دیگر معیارهای انتخاب طرح های کسری دو سطحی منظم
کمینه انحراف و دیگر معیارهای انتخاب طرح های کسری دو سطحی منظم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی توانایی تجدید نسل جمعیت حاضر در استان همدان در سال 1385
بررسی توانایی تجدید نسل جمعیت حاضر در استان همدان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با 6-سیگما
آشنایی با 6-سیگما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش جانهی داده های گمشده در مدلهای آماری با یک مثال واقعی در تحلیل واریانس
روش جانهی داده های گمشده در مدلهای آماری با یک مثال واقعی در تحلیل واریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع حدی آماره های مرتب
توزیع حدی آماره های مرتب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دوازده مرد خشمگین و خطاهای نوع اول و دوم
دوازده مرد خشمگین و خطاهای نوع اول و دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2012-1)


Statistical process control and operating characteristics of the analytical detection methods, especially the space E
کنترل فرآیند آماری و اثر تحلیلی کشف عامل مشخصه با روش تشخیص فضای ویژهE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وجود اثر اهرمی در مدل هال- وایت
بررسی وجود اثر اهرمی در مدل هال- وایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جایگاه علم آمار در بین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی(ره)
بررسی جایگاه علم آمار در بین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی(ره)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به چند باور پیرامون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
نگاهی به چند باور پیرامون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت نمونه بردار گیبز برای مدل های سلسله مراتبی خطی
حساسیت نمونه بردار گیبز برای مدل های سلسله مراتبی خطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برخی تحلیل‌های مقدماتی آمار در شعر و ادب فارسی
برخی تحلیل‌های مقدماتی آمار در شعر و ادب فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2011-9)


گزارش نتایج بررسی روش‌های مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماری کشورهای جهان طی سال‌های 2005- 2014
گزارش نتایج بررسی روش‌های مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماری کشورهای جهان طی سال‌های 2005- 2014
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بین حجم نمونه با خطای نوع اول، دوم، توان و مقدار pآزمون
بررسی بین حجم نمونه با خطای نوع اول، دوم، توان و مقدار pآزمون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معیار اطلاع هلینجر در تعیین تعداد مؤلفه‌های توزیع آمیخته پواسون
معیار اطلاع هلینجر در تعیین تعداد مؤلفه‌های توزیع آمیخته پواسون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن
داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2011-1)


بررسی آماری زوایای جهت وزش باد
بررسی آماری زوایای جهت وزش باد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی جامع کشور با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره
پهنه بندی جامع کشور با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شاخص آلفای رتبه ای در ارزیابی پایایی پرسشنامه نگرش معنوی
کاربرد شاخص آلفای رتبه ای در ارزیابی پایایی پرسشنامه نگرش معنوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی جریان رودخانه دز با استفاده از مدل فرآیند پواسون فیلتر شده
مدل سازی جریان رودخانه دز با استفاده از مدل فرآیند پواسون فیلتر شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی چند کاربرد علم آمار در موسیقی
معرفی چند کاربرد علم آمار در موسیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش آماری تحلیل بقاء در آنالیز طول عمر تولیدی گاوهای شیری
کاربرد روش آماری تحلیل بقاء در آنالیز طول عمر تولیدی گاوهای شیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه امید به زندگی زنان ومردان در شهرستان های مختلف استان همدان و برازش مدل به آنها
محاسبه امید به زندگی زنان ومردان در شهرستان های مختلف استان همدان و برازش مدل به آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2010-9)


خانواده توابع apply در نرم‌افزار آماری S-plus: سادگی و افزایش سرعت اجرا
خانواده توابع apply در نرم‌افزار آماری S-plus: سادگی و افزایش سرعت اجرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر چگونگی تعیین حدود کنترلی زمان اجرای فعالیتها
مروری بر چگونگی تعیین حدود کنترلی زمان اجرای فعالیتها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون های نیکویی برازش مبتنی بر آنتروپی
آزمون های نیکویی برازش مبتنی بر آنتروپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه ای بر استفاده از روش های بیز در قابلیت اعتماد
مقدمه ای بر استفاده از روش های بیز در قابلیت اعتماد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استفاده از متریک‌های مختلف در مفهوم برآورد‌گر‌های سازگار
بررسی استفاده از متریک‌های مختلف در مفهوم برآورد‌گر‌های سازگار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به لم نیمن- پیرسون (پرتوان ترین آزمون ها)
نگاهی به لم نیمن- پیرسون (پرتوان ترین آزمون ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2010-1)


تقریب قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع های آمیخته وایبول
تقریب قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع های آمیخته وایبول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم گراف تصادفی و مدل هایی از آن
مفهوم گراف تصادفی و مدل هایی از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمونه گیری با احتمال نا برابر در جامعه متناهی با رهیافتی چند متغیره
نمونه گیری با احتمال نا برابر در جامعه متناهی با رهیافتی چند متغیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فرایند داده کاوی مبتنی برخوشه بندی EM و بررسی صحت آن توسط نرم افزار داده کاوی WEKA
تحلیل فرایند داده کاوی مبتنی برخوشه بندی EM و بررسی صحت آن توسط نرم افزار داده کاوی WEKA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت مدل های مربوط به داده های تصادف
ساخت مدل های مربوط به داده های تصادف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نظرات دانش آموزان و معلمان در رابطه با علم آمار
بررسی نظرات دانش آموزان و معلمان در رابطه با علم آمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2009-9)


بحثی در برآورد تعداد شکست های آینده یک سیستم
بحثی در برآورد تعداد شکست های آینده یک سیستم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ای بر خواص طول عمر سیستم های k از n متوالی
مطالعه ای بر خواص طول عمر سیستم های k از n متوالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بردار علامت در بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم
نقش بردار علامت در بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون های طول عمر تسریع یافته
آزمون های طول عمر تسریع یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های آب بندی تحت ساختار هزینه
روش های آب بندی تحت ساختار هزینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی براساس داده های سانسور شده
برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی براساس داده های سانسور شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده های قابلیت اعتماد
تحلیل داده های قابلیت اعتماد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2009-1)


آنالیز تشخیص جمعیت های ماهی صبور در آبهای استان خوزستان
آنالیز تشخیص جمعیت های ماهی صبور در آبهای استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استنباط آماری برروی داده های سانسورشده میانی با توزیع طول عمر نمایی
استنباط آماری برروی داده های سانسورشده میانی با توزیع طول عمر نمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک روش در رگرسیون ناپارامتری
یک روش در رگرسیون ناپارامتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد امید به زندگی و محاسبه جدول عمر مدل لوجیت دوپارامتری براس برای زنان در ایران
برآورد امید به زندگی و محاسبه جدول عمر مدل لوجیت دوپارامتری براس برای زنان در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های فراروی کارشناسان آمار شاغل در دستگاه های اجرایی
چالش های فراروی کارشناسان آمار شاغل در دستگاه های اجرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استنیاط بر مبنای سانسور هیبرید نوع I و II
استنیاط بر مبنای سانسور هیبرید نوع I و II
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک الگوریتم جدید برای ساختار مرز طبقات در جوامع چوله
یک الگوریتم جدید برای ساختار مرز طبقات در جوامع چوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع مجموع متغیرهای تصادفی برنولی وابسته در حالت خاص
توزیع مجموع متغیرهای تصادفی برنولی وابسته در حالت خاص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تابع چگالی آنتروپی ماکسیمم در محاسبات توزیع ثروت در اقتصاد
کاربرد تابع چگالی آنتروپی ماکسیمم در محاسبات توزیع ثروت در اقتصاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل چاقی در کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده از روش آنالیز مسیری
علل چاقی در کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده از روش آنالیز مسیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین خط فقر با استفاده از سال پایه
تعیین خط فقر با استفاده از سال پایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2008-9)


تغییرپذیری در داده های کیفی
تغییرپذیری در داده های کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی همگنی نرخ رخداد در داده های مطالعه همگروه شایع
بررسی همگنی نرخ رخداد در داده های مطالعه همگروه شایع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آماره های کمکی در اطلاع دادن راجع به داده ها
نقش آماره های کمکی در اطلاع دادن راجع به داده ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع خطاهای آماری
بررسی انواع خطاهای آماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی در آموزش آمار
نکاتی در آموزش آمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی برخی مسایل احتمال
شبیه سازی برخی مسایل احتمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظاتی درباره تاریخ آمار و احتمال
ملاحظاتی درباره تاریخ آمار و احتمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2008-1)


آزمون نیکویی برازش توزیع لاپلاس براساس آنتروپی
آزمون نیکویی برازش توزیع لاپلاس براساس آنتروپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش بعد در تحلیل رگرسیون
کاهش بعد در تحلیل رگرسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه کوتاهی بر مدلهای مارکف پنهان
مقدمه کوتاهی بر مدلهای مارکف پنهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رکورد چیست؟رکورد شکن کیست؟
رکورد چیست؟رکورد شکن کیست؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با علم آمار، تواناییها و کاربردهای آن
آشنایی با علم آمار، تواناییها و کاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2007-9)


مقایسه آزمون های نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی برا ینمایی بودن
مقایسه آزمون های نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی برا ینمایی بودن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فاصله اطمینان دقیق و تقریبی برای پارامتر نسبت جامعه
فاصله اطمینان دقیق و تقریبی برای پارامتر نسبت جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات هم خطی در مدل های رگرسیون چندگانه
بررسی اثرات هم خطی در مدل های رگرسیون چندگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع نرمال چندمتغیره با مشاهدات گمشده
برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع نرمال چندمتغیره با مشاهدات گمشده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

SPLUS و کاربرد آن در توزیع های نرمال بریده شده
SPLUS و کاربرد آن در توزیع های نرمال بریده شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوریتم EM
الگوریتم EM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله پژوهشی در ریاضیات
مقاله پژوهشی در ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2007-1)


پیوند رکورد
پیوند رکورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مسیر
تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنکاشی در رگرسیون چند متغیره
کنکاشی در رگرسیون چند متغیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرخ بیکاری و عوامل موثر برآن
نرخ بیکاری و عوامل موثر برآن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از آنالیز ترکیبی برای حل سری های توانی همگرا با ضرائب متفاوت
استفاده از آنالیز ترکیبی برای حل سری های توانی همگرا با ضرائب متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه
نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با آمار فضایی
آشنایی با آمار فضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2006-9)


فواصل اطمینان برای توان آزمون t-استیودنت
فواصل اطمینان برای توان آزمون t-استیودنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری دوروش حل عددی نصف کران فاصله و نابجایی ساده در معادلات درجه دوم
مقایسه آماری دوروش حل عددی نصف کران فاصله و نابجایی ساده در معادلات درجه دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کران بالا برای مقدار توقف بهینه در متغیرهای تصادفی وابسته
کران بالا برای مقدار توقف بهینه در متغیرهای تصادفی وابسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایده یک قضیه
ایده یک قضیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و باز نمونه گیری
شبیه سازی و باز نمونه گیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون نرمال بودن به کمک روش جارکو-برا و مقایسه آن با چند روش دیگر
آزمون نرمال بودن به کمک روش جارکو-برا و مقایسه آن با چند روش دیگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدخلی به نظریه صف
مدخلی به نظریه صف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معیارهای تشخیص توزیع های غیر گاوسی
معیارهای تشخیص توزیع های غیر گاوسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2006-1)


بررسی میزان انحراف مشاهده شیر در پرتابهای متوالی یک سکه سالم
بررسی میزان انحراف مشاهده شیر در پرتابهای متوالی یک سکه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اعتبار و هنجارهای شخصیتی MMPI
اعتبار و هنجارهای شخصیتی MMPI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه احتمال های فوق هندسی با استفاده از چندجمله ای های چبیشف
محاسبه احتمال های فوق هندسی با استفاده از چندجمله ای های چبیشف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا R2 معیار مناسبی است؟
آیا R2 معیار مناسبی است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی بهینه در دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع
استراتژی بهینه در دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با بیوانفورماتیک
آشنایی با بیوانفورماتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردهایی از نرم افزار میپل در احتمال و فرآیندهای تصادفی
کاربردهایی از نرم افزار میپل در احتمال و فرآیندهای تصادفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با مجموعه های فازی
آشنایی با مجموعه های فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2005-9)


بررسی تصحیح نقاط پرت در مدل رگرسیون خطی فازی
بررسی تصحیح نقاط پرت در مدل رگرسیون خطی فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از رو ش بیزی در تعیین اندازه نمونه برای آزمایشی در ارتباط با تفاضل پارامترهای دو توزیع دوجمله ای غیر مستقل
استفاده از رو ش بیزی در تعیین اندازه نمونه برای آزمایشی در ارتباط با تفاضل پارامترهای دو توزیع دوجمله ای غیر مستقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توقف بهینه در زنجیر مارکوف
توقف بهینه در زنجیر مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه های مختلف برتحلیل ممیزی
دیدگاه های مختلف برتحلیل ممیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا چپ دستان زودتر می میرند؟
آیا چپ دستان زودتر می میرند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش های فاکتوریل، آزمایش های اختلاطی و بهینه سازس ترکیب بتون
آزمایش های فاکتوریل، آزمایش های اختلاطی و بهینه سازس ترکیب بتون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2005-3)


مقایسه نمرات دانشجویان رشته های مختلف دانشکده علوم دانشگاه بجنورد
مقایسه نمرات دانشجویان رشته های مختلف دانشکده علوم دانشگاه بجنورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی در مطالعات طولی با متغیر پاسخ رتیه ای
بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی در مطالعات طولی با متغیر پاسخ رتیه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون با پاسخ ترتیبی و مدلهای لجیت تجمعی
رگرسیون با پاسخ ترتیبی و مدلهای لجیت تجمعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل مدلهای لگ خطی و لجستیک به فرم ماتریسی
بررسی و تحلیل مدلهای لگ خطی و لجستیک به فرم ماتریسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل های تحلیل شبکه ای
مدل های تحلیل شبکه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قضیه باسو و تعمیم های آن
قضیه باسو و تعمیم های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2004-9)


بحثی درباره ی ضرایب خودهمبستگی جزیی
بحثی درباره ی ضرایب خودهمبستگی جزیی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قوانین اعداد بزرگ برای آمارهایی مرتب ماکسیمال از یک آرایه ی مثلثی
قوانین اعداد بزرگ برای آمارهایی مرتب ماکسیمال از یک آرایه ی مثلثی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی آمار و داده کاوی
مقایسه ی آمار و داده کاوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوهای ناهمگنی واریانس شرطی: شبیه سازی و برآورد
الگوهای ناهمگنی واریانس شرطی: شبیه سازی و برآورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتگرال گیری به روش مونت کارلو
انتگرال گیری به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر رگرسیون با پاسخ های غیر نرمال
مروری بر رگرسیون با پاسخ های غیر نرمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع های احتمال بزرگی هم پوشانی های منجر به زمین لرزه
توزیع های احتمال بزرگی هم پوشانی های منجر به زمین لرزه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رگرسیون استوار
رگرسیون استوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امید ریاضی s^2تحت وابستگی نمونه
بررسی امید ریاضی s^2تحت وابستگی نمونه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بحثی درباره ی روش های مرسوم مدل سازی
بحثی درباره ی روش های مرسوم مدل سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2004-3)


توان و نظریه ی حجم نمونه
توان و نظریه ی حجم نمونه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعمیم یک قضیه حدی
تعمیم یک قضیه حدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مانایی و ریشه های واحد
مانایی و ریشه های واحد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی طرح آزمایش ها به روش تاگوچی و یک مثال کاربردی
معرفی طرح آزمایش ها به روش تاگوچی و یک مثال کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل های پیش بینی برای ارزیابی میزان تماس شخصی با اوزون
مدل های پیش بینی برای ارزیابی میزان تماس شخصی با اوزون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضع امروزی آمار در ایران
وضع امروزی آمار در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2003-3)


اولین معرفی کنندگان اصطلاحات رایج در آمار و احتمال
اولین معرفی کنندگان اصطلاحات رایج در آمار و احتمال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار های آماری
معرفی نرم افزار های آماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون فرض و نمونه ی کوچک
آزمون فرض و نمونه ی کوچک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی فرآیندهای گاوسی مانا
شبیه سازی فرآیندهای گاوسی مانا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص جینی و محاسبه آن
شاخص جینی و محاسبه آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خاصیت قابلیت اطمینانی آماره های مرتب
خاصیت قابلیت اطمینانی آماره های مرتب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همخطی چندگانه و رگرسیون ستیغی
همخطی چندگانه و رگرسیون ستیغی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک نکته از این معنی: کامل بودن
یک نکته از این معنی: کامل بودن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جان وایلدر توکی
جان وایلدر توکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآوردیابی نقطه ای نااریب
برآوردیابی نقطه ای نااریب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویری از اندیشه های دکتر عباسقلی خواجه نوری در آثار مکتوب او
تصویری از اندیشه های دکتر عباسقلی خواجه نوری در آثار مکتوب او
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احتمال یک و امید صفر
احتمال یک و امید صفر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles