Journal archive for Google Scholar Robot!

NEDA: Student Statistical Journal

نشریه دانشجویی آمار (ندا)



Volume 13, Number 2 (2016-3)


طراحی اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با رویکرد زنجیر های مارکوف
طراحی اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با رویکرد زنجیر های مارکوف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه نرخ و ضرایب متغیرهای ریسک در بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از مدل‌ خطی تعمیم یافته
محاسبه نرخ و ضرایب متغیرهای ریسک در بیمه بدنه اتومبیل با استفاده از مدل‌ خطی تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گسترش ناتوانی در مبتلایان ام اس با استفاده از روش تحلیل عاملی بیزی
شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گسترش ناتوانی در مبتلایان ام اس با استفاده از روش تحلیل عاملی بیزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی چهره انسان با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
بازشناسی چهره انسان با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی سری های قضایی با استفاده از روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین
پیش بینی سری های قضایی با استفاده از روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles