نشریه دانشجویی آمار (ندا)- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر : دکتر محمد خراشادیزاده، دانشگاه بیرجند

اعضای هیئت تحریریه :

دکتر مصطفی رزمخواه، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضی امینی، دانشگاه تهران

دکتر مجید چهکندی، دانشگاه بیرجند

دکتر امید کریمی، دانشگاه سمنان

دکتر تابان باغفلکی، دانشگاه تربیت مدرس

خانم راضیه سیروسی، دانشجوی ارشدآمار ریاضی دانشگاه بیرجند

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشجویی آمار (ندا):
http://neda.irstat.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب