نشریه دانشجویی آمار (ندا)- آخرین شماره
مقالات منتخب برای انتشار در شماره های آتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• نگاهی به لم نیمن- پیرسون (پرتوان ترین آزمون ها)

• بررسی استفاده از متریک های مختلف در مفهوم برآوردگرهای سازگار

• مقدمه ای بر استفاده از روش های بیز در قابلیت اعتماد

• آزمون های نیکویی برازش مبتنی بر آنتروپی

• مروری بر تعیین حدود کنترلی زمان اجرای فعالیت ها

• خانواده توابع apply در نرم افزار آماری S-plus : سادگی و افزایش سرعت اجرا

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشجویی آمار (ندا):
http://neda.irstat.ir/find.php?item=1.46.20.fa
برگشت به اصل مطلب