نشریه دانشجویی آمار (ندا)- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر مجله:

خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه آمار، دفتر مجله ندا.

تلفن و دورنگار: 2502203-0561

پست الکترونیک: nedassj@yahoo.com; khorashadi_s80@yahoo.com

سایت مجله: http://neda.irstat.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشجویی آمار (ندا):
http://neda.irstat.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب